Ce atribuții are un verificator de proiecte? Verifică el proiectele la orice condiții solicitate de către un beneficiar sau impuse de către certificatul de urbanism? Cu siguranță că nu, atribuțiile verificatorului de proiecte sunt clar trasate în legislația specifică și vizează doar verificarea documentației tehnice din punct de vedere a cerințelor fundamentale și pe specializările la care este atestat.

Verificatorul de proiecte verifică documentaţia tehnică pentru obţinerea avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism.

Citește și ce este un verificator de proiecte, cum este el definit?

Verificatorul de proiecte verifică în cadrul obiectivelor noi de investiţii: proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi piesele desenate, după caz.

Verificatorul de proiecte verifică în cazul intervenţiilor la construcţii existente: documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul
de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi piesele desenate, inclusiv detaliile de execuţie elaborate pe baza expertizei tehnice a construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei, după caz.

Află și care este suprafața minimă a unui dormitor.

Verificatorul de proiecte verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuţiei
lucrărilor, de către proiectant/proiectanţi, cu acordul scris al investitorului/proprietarului /beneficiarului/administratorului.

Verificatorul de proiecte întocmeşte, respectiv semnează şi ştampilează referatul de verificare a
proiectului care cuprinde, printre altele, date şi informaţii referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice şi asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile.

Verificatorul de proiecte verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiţii şi exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie. Evaluările cantităţilor de materiale de construcţii, numărul şi tipul utilajelor şi echipamentelor, al forţei de muncă şi al manoperei, precum şi transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate şi vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului prin grija şi responsabilitatea proiectantului general.

Verificatorul de proiecte semnează şi ştampilează documentaţiile verificate dacă acestea sunt
corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor stabilite în lege.